Vnútorná smernica č.1/2011


o stanovení výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu pre druh sociálnej služby § 38 domov sociálnych služieb
s účinnosťou od 1.4.2011

1 Odborné činnosti

Výška úhrady za odborné činnosti pri poskytovaní sociálnej služby v pracovné dni v čase:

ROZSAH STUPEŇ ODKÁZANOSTI ÚHRADA MESAČNE
Pondelok až piatok: 8.00 -12.00 hod. VI. 20 Eur
Pondelok až piatok: 7.00 - 15.00 hod. VI. 25 Eur
Tri pracovné dni v týždni: 7.00 - 15.00 hod. VI. 20 Eur

V mesačnej úhrade je zahrnuté základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

2 Obslužné činnosti

Úhrady za stravovanie sa uhrádza poštovou poukážkou Školskej jedálni pri Špeciálnej základnej škole, Zápotockého č.127 v Hnúšti do 15.dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.

Výška úhrady za ostatné obslužné činnosti v pracovné dni v čase:

ROZSAH STUPEŇ ODKÁZANOSTI ÚHRADA MESAČNE
Pondelok až piatok: 8.00 -12.00 hod. VI. 5 Eur
Pondelok až piatok: 7.00 - 15.00 hod. VI. 10 Eur
Tri pracovné dni v týždni: 7.00 - 15.00 hod. VI. 10 Eur

3 Ďalšie činnosti

Výška úhrady za ďalšie činnosti v pracovné dni v čase:

ROZSAH STUPEŇ ODKÁZANOSTI ÚHRADA MESAČNE
Pondelok až piatok: 8.00 -12.00 hod. VI. 15 Eur
Pondelok až piatok: 7.00 - 15.00 hod. VI. 15 Eur
Tri pracovné dni v týždni: 7.00 - 15.00 hod. VI. 15 Eur

V mesačnej úhrade je zahrnuté utváranie podmienok na výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, vzdelávanie a zabezpečenie záujmovej činnosti. Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby sa vykonáva muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, hydroterapia, aromaterapia, hipoterapia, bazálna stimulácia.

4 Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu

Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť v hotovosti do pokladne poskytovateľa za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby poskytujú, najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa služby poskytujú v stanovenej výške podľa zmluvy.

5 Zmena výšky úhrady za poskytované služby

Výšku stanovenej úhrady za poskytované sociálne služby môže poskytovateľ upravovať s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah služieb v kalendárnom mesiaci. V prípade, že je rodina klienta v stave hmotnej núdze alebo má viac ako 5 nezaopatrených detí sa odborné , obslužné a ďalšie sociálne služby poskytujú bezplatne.

V Hnúšti, 27.3.2011Mgr. Miroslava Bagačková
 Štatutár OZ ATHÉNA

Vypracovala: Mgr. Katarína Moncoľová
Vedúca Denného detského stacionáru DEDESO