O nás

Občianske združenie ATHÉNA
  • združenie občanov z Hnúšte, rodičov detí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí im pomáhajú
  • zaregistrované na MVSR bolo 1.2.2000
  • od 4.1.2007 je zriaďovateľom Denného detského stacionáru DEDESO
  • 4.1.2007 bolo zapísané do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja
  • od r.2007 je členom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
  • od r.2009 je členom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb
Prioritou OZ ATHÉNA je, aby v živote detí so zdravotným postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva a slobody, aby sa mohli vzdelávať, oddychovať, mali priateľov, mohli realizovať svoje záujmy, rozvíjať svoj potenciál, aby boli akceptovaní takí, akí sú.

Vylúčením zo spoločnosti je najviac ohrozená skupina občanov - ľudia s viacnásobným a kombinovaným postihnutím, ktorí často prežijú celý svoj život s malou podporou doma s rodinou alebo sú odkázaní na rezidenčné služby.

Našim cieľom je aby ľudia s postihnutím, mali prístup a možnosť zúčastňovať sa na všetkých aspektoch života. Poskytujeme služby takým spôsobom, aby deti so špeciálnymi potrebami zotrvali vo svojom prirodzenom sociálnom prostredí a pritom ich potreby boli uspokojované.

Jednou z hlavných úloh OZ ATHÉNA je presadzovať myšlienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Účelom Dohovoru (článok 1) je podporovať, chrániť a zabezpečovať plnohodnotné a rovnaké užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.