Realizované projekty

logo Nadácia Lenovo Viem ti povedať

Aj spoločnosť Lenovo sa prostredníctvom svojho nadačného fondu zameriava na podporu detí a mládeže s poruchou autistického spektra.

Sme veľmi radi, že sa nám vďaka Filantropickému programu VIEM TI POVEDAŤ Nadačného fondu Lenovo v Nadácii Pontis podarilo v r.2014 získať dva nové tablety.

Dobrovoľníci z Lenova vyhľadali dve špeciálne aplikácie pre tablety, ktoré deťom uľahčia komunikáciu s rodinou, okolím, pomáhajú im vo vyjadrení svojich potrieb alebo zlepšujú čítanie a rozprávanie. Dvaja naši klienti budú prakticky využívať prostredníctvom tabletov aplikácie Tap-To-Talk a ABCD, ktoré im budú pomáhať pri vzdelávaní a komunikácii.

logo Nadácia SPP INDIVIDUÁLNY PROGRAM ROZVOJA OSOBNOSTI

Sme veľmi radi, že na základe žiadosti o podporu realizácie Individuálneho programu rozvoja osobnosti (IPRO) pre nášho klienta nám bol od Nadácie SPP poskytnutý finančný príspevok. Projekt bol podporený v 2. kole grantového programu OPORA 2013 sumou 1 000 €. Z poskytnutého finančného príspevku sme mohli zakúpiť a začať využívať dotykový tablet a aplikácie na rozvoj komunikácie. Nadácia SPP prostredníctvom programu OPORA podporuje organizácie poskytujúce služby, ktoré uľahčujú ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie do spoločnosti, vychádzajú z ich aktuálnych potrieb, smerujú k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.

Občianske združenie ATHÉNA v Húšti vďaka podpore Nadácie SPP môže realizovať projekt, ktorý podporuje individuálny rozvoj klienta Detského denného stacionára DEDESO Mareka Š. Marek má 14 rokov. Komunikuje prostredníctvom piktogramov, niekedy je pre neho komunikácia problematická, dobre chápe jednoduché vety, napísaným informáciám nerozumie, musia byť doplnené obrázkami. Nadradeným cieľom individuálneho programu rozvoja osobnosti je naučiť sa prakticky využívať dotykový tablet pri vzdelávaní a komunikácii. Na dosiahnutie cieľov programu každodenne realizujeme praktické činnosti s tabletom- v rámci vzdelávania tréning priraďovania hlások, tréning skladania písmen, tréning rozpoznávania čísel, v rámci komunikácie tréning komunikačných zručností s tabletom prostredníctvom vzdelávacích aplikácií a PC programov. Práca s počítačom a tabletom je Marekovou obľúbenou činnosťou. Využívanie aplikácií pre alternatívnu komunikáciu mu poskytuje aj možnosť vyjadrovať sa pomocou slov a obrázkov a využívajú sa aj v každodenných situáciách, dávajú mu väčšiu nezávislosť. Veľkou výhodou a uľahčením pre Mareka je ovládanie dotykového displeja. Projekt sa začal realizovať v máji tohto roku, v súčasnosti Marek nemá problém s prácou s tabletom, dokáže správne priraďovať obrázky, písmená a číslice. S tabletom dokáže pracovať aj samostatne, dáva mu väčšiu nezávislosť. Aj po skončení projektu budeme pracovať na tréningu Marekových komunikačných a poznávacích schopností. Našou víziou je, aby Marek dosiahol čo najvyššiu možnú mieru samostanosti v rámci svojich možností a schopností.

galéria
logo_Hodina_detom

Som tu aj JA

Realizácia projektu Som tu aj JA v grantovom programe Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska sa opiera o skutočnosť, že každý jedinec má potenciál rozvíjať sa, pokiaľ sú mu poskytnuté určité škály podnetov a stimulov. Vďaka podpore tohto projektu sme mohli doplniť vybavenie snoezelen miestnosti o ďalšie skvelé pomôcky na stimuláciu a v dňoch 15. a 16. Septembra 2012 v DEDESE sa mohol uskutočniť Kurz bazálnej stimulácie. Bazálna stimulácia je komunikačný, interakčný a vývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje na všetky oblasti ľudských potrieb. Cieľom kurzu bolo implementovať koncept Bazálnej stimulácie do terapeutických činností, vzdelávania a aktivít bežného dňa v DEDESE. Účastníci získali kompetencie, ktoré im umožnia zistiť, aká je zmyslová tolerancia klientov, stimulovať vnímanie klientov, ich vlastného tela a okolitého sveta, pocítiť vlastný život, rozvíjať vlastný rytmus, umožnia klientom zažiť zmysel a význam vecí a vykonávaných činností. Získali praktické skúsenosti v somatickej, vestibulárnej a vibračnej stimulácii, osvojili sme si techniku masáže podporujúcej dýchanie, kontaktného dýchania, celkovej skľudňujúcej a povzbudzujúcej stimulácie, polohovanie. Bazálna stimulácia sa stala súčasťou bežných denných aktivít, individuálnych programov rozvoja osobnosti, terapií aj vzdelávania klientov DEDESA. Projekt sa realizuje od júla 2012 do júna 2013 a Hodina deťom ho podporila sumou 3512 Eur, vlastný zdroj OZ ATHÉNA je 700 Eur.

galéria
logo_nadacia_TESCO ROZUMIEME SI

Projekt Rozumieme si, ktorý podporila Nadácia Tesco sumou 2939,06 Eur umožnil nášmu fyzioterapeutovi absolvovať akreditovaný základný a nadstavbový kurz konceptu Bazálna stimulácia. Následne sme implementovali využitie tohto konceptu pri terapeutických ale aj bežných denných činnostiach. Pre zlepšenie kvality života dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím, je potrebné rozvíjať jeho osobnosť prostredníctvom somatických, vibračných, vestibulárnych podnetov a tiež rozvíjaním čuchového, chuťového, sluchového a zrakového vnímania. Koncept Bazálnej stimulácie rešpektuje rôzne vývojové štádiá stupňa vnímania, pri svojej intervencii nadväzuje na poznanie, ktoré človek získal skúsenosťami a schopnosťami pred narodením a v jeho kojeneckom veku a na tomto základe ponúka ťažko postihnutému dieťaťu pocit telesnej blízkosti.
Podpora projektu pomohla aj pri dofinancovaní terapeutického polohovacieho zariadenia MYGO, ktorý už v DEDESE využívame od októbra 2011. Celkové náklady na realizáciu projektu sú 5 167 Eur. Projekt bude realizovaný od januára do septembra 2012.

galéria
logo_nadacia_VUB
Náhradné a podporné formy komunikácie

V grantovej schéme Pre Nádej 2011 Nadácie VÚB bol podporený projekt Alternatívne a podporné formy komunikácie. Teší nás to o to viac, že o grant sa uchádzalo až 96 projektov a podporených bolo len 17.
Projekt sa opiera o skutočnosť, že každý jedinec je schopný komunikácie a je možné s ním komunikovať, keď je zvolený vhodný spôsob. Klienti, ktorí majú narušenú komunikačnú schopnosť, nedokážu vždy vyjadriť svoju potrebu, prianie, názor. Niekedy nerozumieme tomu, čo hovoria alebo dávajú najavo, nevieme, či zvuky ktoré vydávajú, znamenajú radosť alebo hnev. K rovnakému problému môže dôjsť aj z druhej strany, z pohľadu klientov, ktorí nerozumejú povedaným informáciám alebo majú z dôvodu obmedzených skúseností problém s pochopením našej mimiky.
Projekt umožní vzdelávať a trénovať zamestnancov a dobrovoľníkoDEDESA v oblasti náhradnej a podpornej komunikácie. Tréningy prebiehajú v priestoroch DEDESA, vedie ich Mgr. Veronika Maňková, ktorá je nielen odborníčkou na AAK, ale aj charizmatickou osobnosťou. Po získaní zručností v AAK, začnú zamestnanci DEDESA v komunikácii s klientom využívať technické pomôcky - komunikátory, ktoré s reprodukciou odkazu doplneným piktogramom s PC Boardmaker sprostredkujú požadovaný odkaz na činnosť. Následne budú rozvíjať schopnosť klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou vyjadriť svoj názor, želanie. Nepôjde o nácvik novej komunikácie pre klientov, ale o adekvátne a primerané rozšírenie ich existujúceho komunikačného systému. Pomocou zamestnanca sa klient naučí navrhovať sám komunikačné tabuľky podľa určitých kategórií a tak môže sám svojim výberom slobodne sa rozhodovať o tom kedy, ako a čo chce povedať. Takým spôsobom dosahuje klient najvyšší stupeň sociálneho začlenenia.
Projekt Náhradné a podporné formy komunikácie bol podporený Nadáciou VÚB sumou 1984 Eur. OZ ATHÉNA spolufinancuje projekt sumou 136 Eur. Jeho realizácia bude prebiehať od januára do augusta 2012.

galéria
Začali sme využívať terapeutické pohovacie zariadenie MYGO Začali sme využívať terapeutické pohovacie zariadenie MYGO

Terapeutické polohovacie zariadenie MYGO je jedinečný sedací systém zabezpečujúci správnu polohu panvy, končatín a trupu. Tento systém je schopný sa prispôsobiť aj fixným chybám dieťaťa a korigovať flexibilné poškodenie vďaka dynamickému nastaveniu všetkých pelôt. Sedačka drží dieťa vo vyváženej polohe, aby zapájalo dieťa samo svalové skupiny podľa svojich možností. Prostredníctvom MYGO môžu byť naši ťažko telesne postihnutí klienti prítomní pri všetkých denných aktivitách, zlepší sa tak ich sociálna interakcia a následne aj psychická pohoda.


Na zakúpenie terapeutickeého polohovacieho zariadenia MYGO pre Denný detský stacionár DEDESO prispeli:

1 573 € Nadácia Tesco - podpora projektu ROZUMIEME SI
1 500 € Nadácia J&T - finančný dar
500 € Mesto Hnúšťa - dotácia podľa VZN č.77/08
50 € Diana K s.r.o. Hnúšťa

ĎAKUJEME
galéria
logo_SPP Individuálny program rozvoja osobnosti

Sme veľmi radi, že vďaka podpore Nadácie SPP sme v DEDESE začali využívať logopedický program FONO 2. Projekt bol podporený v 2.kole grantového programu OPORA 2009/2010 sumou 1640 Eur, v ktorom bolo spolu predložených 84 žiadostí z celého Slovenska, pričom podporu získalo 30 organizácií. Projekt bol zameraný na tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov. Vyžívanie FONO programu umožní deťom vnímať a správne pochopiť jednotlivé pojmy v súvislostiach. Pri aplikácii sa prezentuje obrazová, zvuková aj hlasová videosekvencia.
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. V programe OPORA podporuje organizácie poskytujúce služby, ktoré uľahčujú ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie do spoločnosti, vychádzajú z ich aktuálnych potrieb, smerujú k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.
Občianske združenie ATHÉNA v Hnúšti vďaka podpore Nadácie SPP môže realizovať projekt, ktorý podporuje realizáciu individuálneho plánu rozvoja osobnosti klienta Denného detského stacionára - DEDESA Janka. Janko má 5 rokov, jeho komunikácia bola obmedzená len na pár slov, viac využíval gestá a mimiku. Nadradeným cieľom individuálneho programu rozvoja osobnosti je začlenenie Janka medzi svojich rovesníkov, s ktorými sa chce dohovoriť a hrať. Na dosiahnutie cieľov programu realizujeme logopedické cvičenia pod supervíziou logopedičky, tréning komunikačných zručností, fonetické jazykové cvičenia. Vďaka podpore Nadácie SPP Janko využíva počítačový program FONO 2, ktorý má do programu zaradený 3 krát týždenne. Práca na počítači je Jankova obľúbená činnosť a FONO program mu umožňuje vnímať a správne chápať pojmy v súvislostiach. Komunikačné zručnosti si môže precvičovať aj počas reálnych situácií pri hre s deťmi v materskej škole a v arteterapeutických dielňach.
Projekt sa začal realizovať v máji a dnes už Janko komunikuje oveľa spontánnejšie, v komunikačnom prejave začal používať veľa slov, zlepšila sa jeho výslovnosť jednotlivých hlások. Pri kontakte s ľuďmi je menej bojazlivý, lepšie a rýchlejšie nadviaže kontakt. Aj po skončení projektu budeme pracovať na rozvíjaní verbálnej zložky reči a komunikačných zručnostiach Janka. Našou víziou aby Janko dosiahol samostatný nezávislý život s čo najmenšou asistenciou okolia.

galéria
hodina_detom

Bubnujeme pre radosť

Projekt, ktorý sa uskutoční vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska nadväzuje na naše skúsenosti s aktívnou muzikoterapiu.
Od septembra budú v DEDESE pokračovať muzikoterapeutické stretnutia pod vedením lektora. Naši klienti budú mať široký výber rytmických hudobných nástrojov - najmä afrických bubnov, o ktoré je najväčší záujem. V spolupráci s pani učiteľkou Mgr.Jankou Juhaniakovou zo ZŠ Klokočova dáme možnosť aj žiakom tejto ZŠ zúčastniť sa skupinovej bubnovačky. Realizácia tohto projektu umožní aj klientom s obmedzenou mobilitou zúčastniť sa muzikoterapie prostredníctvom znejúceho kresla a tak prijímať zvukové rezonancie. Telo úplne presiakne zvukom a dôjde k uvoleniu rôznych druhov spazmov a napätia na fyzickej a mentálnej úrovni a k celkovej relaxácii. Proces aktívnej muzikoterapie integrujeme do výchovno - terapeutickej práce v rámci denných aktivít a napĺňaní cieľov Individuálnych programov osobnosti klientov.

galéria
logo_nf_ST

CHCEME BYŤ ON - LINE!

Chceme byť on-line - projekt podporený z prostriedkov Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda, umožní využívať informačné a komunikačné technológie pomocou špeciálnych pomôcok pre ovládanie PC a prostredníctvom programov pre ľahšie ovládanie PC všetkým našim klientom v plnej miere podľa individuálnych potrieb a schopností. Ľahšie ovládanie počítača umožní deťom s postihnutím zažiť pocit úspechu - ja sám ovládam počítač. Pc programy zamerané na rozvoj detí so zdravotným postihnutím rozvíjajú zmyslové a rozumové vnímanie, rečové a poznávacie schopnosti, predstavivosť.
Zvukové komunikačné pomôcky využijeme vrámci alternatívnej komunikácie. Nadviažeme kontakt aj s deťmi s naťažším druhom postihnutia, autistom. Deti si pomocou nich osvoja nové pojmy, pomôžu im nahradiť verbálny prejav a tak vyjadriť vedome aj cielené myšlienky, túžby, pocity.
Písať text, upravovať ho, uložiť a znova otvoriť, vytlačiť, napísať e-mail, vložiť prílohu a správu odoslať - to je pre väčšinu užívateľov počítačov tak bežnou záležitosťou, že o nej prakticky ani neuvažujú. Technológie a kompenzačné pomôcky využívané v rámci tohto projektu dajú možnosť deťom, ktorých postihnutie neumožňuje komunikovať s okolím takmer žiadnymi prostriedkami.

Využitie informačno-komunikačných technológií u našich klientov galéria
Hipporehabilitácia a pedagogicko-psychologické jazdenie

V období od júna do novembra si budeme prenajímať koníka na hipoterapuetické účely v Jazdeckom klube Excel Madon v Rimavskom Brezove. Hippoterapia nám umožní fyziologickou chôdzou koňa ovplyvniť patologickú chôdzu detí s telesným postihnutím. Zlepší sa koordinácia pohybu, schopnosť kontroly vzpriameného držania hlavy u detí s DMO. Umožní nám ovplyvniť aj psychické funkcie pomocou pedagogicko-psychologického jazdenia. Kontakt s koňom v deťoch prebudí ich vnútornú silu. Pri zaobchádzaní s koňom, pri rôznych činnostiach spojených so starostlivosťou o neho sa deti učia praktickým zručnostiam.
Pravidelné využívanie koňa na liečebné účely, pôsobenie špecifických faktorov, ktoré v iných metodikách nenájdeme, umožníme deťom so zdravotným postohnutím jedinečný, nečím nenahraditeľný zážitok. Hippoterapiu môžeme realizovať vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré na tento projekt poskytlo finančnú dotáciu na základe VZN č.5/2007.

galéria
Nadácia VÚB

Aktívna muzikoterapia

Realizácia tohto projektu bola možná vďaka podpore Nadácie VÚB.
Od januára do júna 2009 bude DEDESO navštevovať lektor muzikoterapie, člen OZ Drumbľa zo Zvolena. Má skúsenosti z oblasti vplyvu rytmu a zvuku na organizmus a osobnosť človeka.
Cieľom projektu je zlepšovať a harmonizovať psychický stav a osobnosť detí so zdravotným postihnutím prostredníctvom techník aktívnej muzikoterapie, ktorá navodzuje hlboké pozitívne zmeny. V širšom časovom horizonte to znamená kvalitatívnu zmenu života a podporuje ich integráciu do spoločnosti. Dôsledkom týchto zmien dôjde k sociálnym kontaktom na novej úrovni a to vďaka skvalitneniu komunikačných zručností, minimalizácii agresivity a dynamizácii správania. Klienti dostanú možnosť osobného rastu, možnosť byť lepším a slobodnejším.

galéria
logo_SPP „Chceme si lepšie rozumieť“

Nadácia SPP v grantovom programe OPORA finančne podporila projekt „Chceme si lepšie rozumieť“ sumou 27 000,-Sk. V rámci tohto projektu sa zamestnanci zúčastnia akreditovaných kurzov a dlhodobého výcviku zameraných na získavanie teoretických základov, praktických zručností a postupov práce s minimálnymi suignálmi. Modely využijú v každodennej praxi na dosahovanie cieľov všestranného rozvoja detských klientov v súlade s ich ľudskými právami. Využitie techník práce s minimálnymi signálmi je vynikajúcim prostriedkom na prehĺbenie vzťahu s klientom a na vzájomné porozumenie. Súčasťou projektu je aj zakúpenie logopedického PC programu FONO – 4.časť rozcvička.

logo_nf_ST

Projekt "POĎME SPOLU LIETAŤ" realizovaný vďaka podpore z Nadačného fondu Slovak Telekom.

Počas projektu prežijú zdravotne postihnuté deti z Denného detského stacionáru DEDESO so žiakmi Základnej školy Klokočova 742 Hnúšťa v telocvični športovo - kultúrne popoludnie. Vytvoria spoločné družstvá, ktorých úlohou bude absolvovať pohybovo zábavné úlohy, pri ktorých nebude dôležitý výkon jednotlivca, ale skupiny. Získajú nové pozitívne zážitky, skvalitnia sociálne zručnosti a vzniknú nové sociálne kontakty. Deti bez zdravotného postihnutia spolu s deťmi so zdravotným postihnutím pri spoločnej spolupráci zbúrajú barieru predsudkov a strachu, ktorá je medzi nimi.

Dlohodobým cieľom projektu bude odstraňovanie bariér v komunikácii medzi deťmi so zdravotným postihnutím a bez postihnutia, vzájomné spoznávanie a integrácia detí so zdravotným postihnutím medzi deti bez zdravotného postihnutia. Založiť novú tradíciu podujatia, na ktorej sa bude uplatňovať vzájomné porozumenie, priateľstvo, solidarita. Možnosť informovať širokú verejnosť o aktivitách a činnosti DEDESA

Krátkodobým cieľom
 • vytvorenie priestoru na stretávanie sa a vzájomné spoznávanie
 • nákup nových pomôcok na terapeutické a záujmové činnosti
 • nárast času venovaného dobrovoľníkmi priamej práci s deťmi
galéria
konto_nadeje

V grantovom programe Prebúdzanie MALOHONTU Miestnej akčnej skupiny MALOHONT sme uspeli so žiadosťou o finančnú podporu na nákup výtvarného materiálu, materiálu na modelovanie, pomôcok a nástrojov na činnosti, ktoré využívajú detskí klienti denne pri svojich činnostiach na rozvoj motoriky a kreativity.

galéria
hodina_detom

Občianske združenie ATHÉNA vďaka podpore z Fondu "Hodina deťom" zrealizuje od septembra 2008 projekt s názvom Farebný svet.

Hlavnými cieľmi projektu je:
 • vytvorenie priestoru pre stretávanie sa detí so zdravotným postihnutím a deťmi bez postihnutia,
 • pozitívne ovplyvňovať postoje verejnosti k znevýhodneným spoluobčanom a oboznámiť širokú verejnosť s nadaním telesne a mentálne postihnutých detí.
Aktivity projektu:
 • tvorivé arteterapeutické dielne v ZUŠ v Hnúšti,
 • výstava výtvarných prác,
 • vydávanie časopisu - AJ MY TU ŽIJEME
galéria
konto_nadeje Rada Konto nádeje Slovenskej televízie schválila finančný prípevok pre Občianske združenie ATHÉNA, Denný detský stacionár DEDESO vo výške 86,300 Sk na kompenzačné pomôcky:
 • PC zostava s tlačiarňou
 • klávesnica intellikeys so špeciálnou myšou s externými veľkoplošnými tlačidlami
 • program Altík na alternatívnu komunikáciu výškovo nastaviteľná pracovná doska pod PC a špeciálne polohovacia stolička pre telesne postihnuté deti
galéria
Ďakujeme Mestu Hnúšťa za finančný príspevok z rozpočtu na rok 2008. Umožnil nám zrealizovať tieto projekty formou spoluúčasti, ktorá je potrebná pri všetkých projektoch.