DEDESO

Denný detský stacionár DEDESO je nízkokapacitné zariadenie komunitného charakteru poskytujúce sociálne služby ambulantnou formou deťom s  telesným, mentálnym, kombinovaným a zmyslovým postihnutím, autistom.

Modelom, ktorý prepája liečebné, pedagogické a sociálne prostriedky rehabilitácie, vytvárame systém, ktorého hlavným úmyslom nie je sústredenie jednotlivých pracovísk do jednej budovy, ale komplexná rehabilitácia detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Tento model umožňuje deťom s obmedzenými schopnosťami plnohodnotný život. Cieľom našej práce je dosiahnuť u každého dieťaťa čo najvyššiu nezávislosť na pomoci druhej osoby. Vhodne zvolená komplexná rehabilitácia dieťaťa s ŤZP určuje jeho schopnosti a kapacitu v neskoršom živote.

Pracujeme s prístupom zameraným na človeka , nevychádzame z predstáv o tom, akí by ľudia mali byť, ale z toho, akí sú, a z toho, aké sú ich možnosti. Berieme ohľad na ich rozdielne schopnosti, potreby a názory a v rámci ich možností im  zverujeme zodpovednosť. Berieme ohľad na vnútorné zdroje a podporujeme ich.