Včasná intervencia

Čo je včasná intervencia… ?

Ide o komplex služieb, ktorý zahŕňa rôzne možnosti pomoci a podpory orientované na rodinu a dieťa vo veku od 0 do 7 rokov ktorého  vývin je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia.

 Čo ponúkame…

Služby včasnej intervencie, orientované prevažne na prácu v teréne – v rodine.

Táto pomoc zahŕňa:

  • podporu rodiny formou psychologického, špeciálno-pedagogického, sociálno-pedagogického a sociálno-právneho poradenstva
  • komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa – psychomotorický vývin, vývin komunikácie, vývin motoriky, úprava prostredia, pomoc pri výbere kompenzačných a zdravotníckych pomôcok, zapožičiavanie hračiek , pomôcok a literatúry,
  • podporu rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu – sprostredkovanie kontaktov na odborníkov a odborné pracoviská, pomoc pri výbere predškolského/školského zariadenia, integrácii, vedenie podporných skupín
  • realizovanie, sprostredkovanie vzdelávacích aktivít pre rodičov a odborníkov prostredníctvom seminárov a špecializovaných kurzov

 Ako pracujeme…

      Tím odborníkov pracuje s rodinou prevažne v jej prirodzenom prostredí (doma). V prípade potreby poskytujeme služby ambulantnou formou v priestoroch DEDESA.

 

Ak nás potrebujete…

      Môžete nás kedykoľvek kontaktovať: telefonicky, prostredníctvom e-mailu, alebo osobne. Oslovte nás  sami, ďalej už budeme kráčať s Vami.