zamestnanci

Mgr. Katarína Moncoľová – vedúca zariadenia, fyzioterapeut

Vzdelanie:

 • UK v Bratislave, Lekárska fakulta – bakalárske štúdium – fyzioterapia
 • SZU v Bratislave, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici – fyzioterapia

Ďalšie vzdelávanie:

 • Liečebná telesná výchova v pediatrii
 • Hippoterapeutický kurz – hipporehabilitácia
 • Manažment dobrovoľníkov
 • Bazálna stimulácia základný modul
 • Bazálna stimulácia nadstavbový modul
 • Individuálne plánovanie I
 • Minimálne signály pri práci s klientom
 • Rytmika v muzikoterapeutickej praxi
 • Náhradné a podporné formy komunikácie
 • Kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov
 • Kurz senzorickej integrácie
 • Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí
 • Intuitivní rodičovství, jeho poruchy, možnosť prevence a intervence
 • Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch
 • Prechtlová matóda analýzy General Movements
 • Funkčnosť a využiteľnosť detských kompresných stabilizačných ortéz SPIO v procese rehabilitácie detí
 • Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa
 • Práca s rodinou a sociálnou sieťou občana so zdravotným postihnutím
 • Efektívny pomáhajúci rozhovor
 • Podpora rozvoja reči detí s ťažkým kombinovaným postihnutím
 • Práca s párom, rodičmi a rodinou
 • Poradca včasnej intervencie

Mgr. Marcela Bábelová – sociálny pedagóg

Vzdelanie:

 • UMB v Banskej Bystrici – bakalárske štúdium vychovávateľstvo
 • UMB v Banskej Bystrici – magisterské štúdium pedagogika, špecializácia sociálny pedagóg
 • Terapia problémového správania ľudí s mentálnym postihnutím a /alebo autizmom

Ďalšie vzdelávanie:

 • Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • Bazálna stimulácia základný modul
 • Bazálna stimulácia nadstavbový modul
 • Manažment dobrovoľníkov
 • Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania
 • Autizmus – prejavy, diagnostika, terapie
 • Individuálne plánovanie I
 • Poruchy správania a účinné intervencie
 • Náhradné a podporné formy komunikácie
 • Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie jeho rozvoja
 • Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra Modul 1
 • Práca s rodinou a sociálnou sieťou občana so zdravotným postihnutím
 • Podpora rozvoja reči detí s ťažkým kombinovaným postihnutím

Mgr. Ľubica Dorková – Hrivnáková – sociálny pedagóg

Vzdelanie:

 • UMB v Banskej Bystrici – bakalárske štúdium vychovávateľstvo
 • UMB v Banskej Bystrici – magisterské štúdium Sociálna pedagogika

Ďalšie vzdelávanie:

 • Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí
 • Intuitivní rodičovství, jeho poruchy, možnosť prevence a intervence
 • Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie jeho rozvoja
 • Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa
 • Práca s rodinou a sociálnou sieťou občana so zdravotným postihnutím
 • Efektívny pomáhajúci rozhovor.
 • Podpora rozvoja reči detí s ťažkým kombinovaným postihnutím
 • Práca s párom, rodičmi a rodinou
 • Psychoterapia, socioterapia a dieťa
 • Familienbrett – rodinná doska
 • Poradca včasnej intervencie
 • Ergoterapia vo včasnej starostlivosti o dieťa s rizikovým vývinom

PhDr. Romana Oravcová – Psychologička

Vzdelanie:

PU v Prešove, Filozofická fakulta, magisterské štúdium: psychológia

PU v Prešove, Filozofická fakulta, rigorózne štúdium

Ďalšie vzdelávanie:

 • Košický inštitút pre systemickú skúsenosť- frekventantka dlhodobého výcviku v systemickej psychoterapii
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava, Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov: Terapeutické techniky v sociálnej práci, modul: Arteterapia
 • Montessori- rozvíjanie zmyslov
 • Motivačné rozhovory
 • Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa
 • Krízová intervencia I.
 • Zručnosti poradenskej práce s rodičmi, pármi a rodinou
 • Efektívny pomáhajúci rozhovor

Mgr. Ivana Horváthová – špeciálny pedagóg

Mgr. Martina Dávidová – špeciálny pedagóg