zamestnanci

Mgr. Katarína Moncoľová – riaditeľka, štatutárna zástupkyňa

Vzdelanie:

 • UK v Bratislave, Lekárska fakulta – bakalárske štúdium – fyzioterapia
 • SZU v Bratislave, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici – fyzioterapia

Ďalšie vzdelávanie:

 • Liečebná telesná výchova v pediatrii
 • Hippoterapeutický kurz – hipporehabilitácia
 • Manažment dobrovoľníkov
 • Bazálna stimulácia základný modul
 • Bazálna stimulácia nadstavbový modu
 • Individuálne plánovanie
 • Minimálne signály pri práci s klientom
 • Rytmika v muzikoterapeutickej praxi
 • Náhradné a podporné formy komunikácie
 • Kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov
 • Kurz senzorickej integrácie
 • Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí
 • Intuitivní rodičovství, jeho poruchy, možnosť prevence a intervence
 • Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch
 • Prechtlová matóda analýzy General Movements
 • Funkčnosť a využiteľnosť detských kompresných stabilizačných ortéz SPIO v procese rehabilitácie detí
 • Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa
 • Práca s rodinou a sociálnou sieťou občana so zdravotným postihnutím
 • Efektívny pomáhajúci rozhovor
 • Podpora rozvoja reči detí s ťažkým kombinovaným postihnutím
 • Práca s párom, rodičmi a rodinou

Mgr. Marcela Bábelová – sociálny pedagóg

Vzdelanie:

 • UMB v Banskej Bystrici – bakalárske štúdium vychovávateľstvo
 • UMB v Banskej Bystrici – magisterské štúdium pedagogika, špecializácia sociálny pedagóg

Ďalšie vzdelávanie:

 • Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • Bazálna stimulácia základný modul
 • Bazálna stimulácia nadstavbový modul
 • Manažment dobrovoľníkov
 • Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania
 • Autizmus – prejavy, diagnostika, terapie
 • Individuálne plánovanie I
 • Poruchy správania a účinné intervencie
 • Náhradné a podporné formy komunikácie
 • Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie jeho rozvoja
 • Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra Modul 1
 • Práca s rodinou a sociálnou sieťou občana so zdravotným postihnutím
 • Podpora rozvoja reči detí s ťažkým kombinovaným postihnutím
 • Terapia problémového správania ľudí s mentálnym postihnutím a /alebo autizmom
 • Možnosti stimulácie oromotorického systému

Miroslava Hochmannová – opatrovateľka

Vzdelanie:

 • Slovenský červený kríž Bratislava – rekvalifikačný kurz Opatrovateľská služba

Ďalšie vzdelávanie:

 • Bazálna stimulácia základný modul
 • Rôzne formy komunikácie s chorými
 • Individuálne plánovanie I
 • Náhradné a podporné formy komunikácie
 • Bazálna stimulácia nadstavbový modul
 • Podpora rozvoja reči detí s ťažkým kombinovaným postihnutím
 •  Úvod do práce v multisenzorickom prostredí
  Špecifiká v multisenzorickom prostredí- snoezelen v praxi

Bc. Zuzana Huľuková – špeciálny výchovný pracovník, vedúca úseku DSS

Vzdelanie:

 • KU v Ružomberku – bakalárske štúdium špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

Ďalšie vzdelávanie:

 • Práca s rodinou a sociálnou sieťou občana so zdravotným postihnutím
 • Podpora rozvoja reči detí s ťažkým kombinovaným postihnutím
 • Terapia problémového správania ľudí s mentálnym postihnutím a /alebo autizmom
 • Ergoterapia vo včasnej starostlivosti o dieťa s rizikovým vývinom
 • Bazálna stimulácia základný modul
 • Individuálne plánovanie
 • Bazálna stimulácia nadstavbový modul

Martina Mináčová – opatrovateľka

 • Vzdelanie – opatrovateľský kurz

Stanislava Hajdúková – opatrovateľka/pomocná vychovávateľka

Vzdelanie:

 •  SPSA Brezno – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
 • Opatrovateľský kurz

Ďalšie vzdelávanie:

 •  Bazálna stimulácia základný modul 
 • Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi
 • Úvod do práce v multisenzorickom prostredí 
 • Špecifiká v multisenzorickom prostredí- snoezelen v praxi
 • Individuálne plánovanie

Terézia Kamenská – asistentka osôb so ZP

Vzdelanie:

 • SOŠ – sociálno – výchovný pracovník

Ďalšie vzdelávanie:

 • Individuálne plánovanie
 • Bazálna stimulácia základný modul

Mgr. Eva Gabajová

Vzdelanie:

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Slovenská zdravotnícka univerzita – fyzioterapia

Ďalšie vzdelávanie:

 • Bazálna stimulácia základný modul
 • Bazálna stimulácia nadstavbový modul
 • Kinesiotaping
 • Kurz Špirálna stabilizácia I – IV
 • NMS – koncept diagnostiky a terapie porúch pohybového aparátu A,B,C