CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Cenník služby Včasná intervencia

 

 

Včasná intervencia je sociálna služba, ktorá je podľa zákona č. 448 /2008 Z.z. o sociálnych službách poskytovaná bezplatne. Medzi služby včasnej intervencie zaraďujeme:

  • špecializované sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
  • preventívnu aktivitu
  • komunitnú rehabilitáciu

 

Príspevok prijímateľov na ekonomicky oprávnené náklady služby včasnej intervencie  je v sume 5 Eur. Platba sa realizuje v hotovosti do pokladne OZ ATHÉNA. Poskytovateľ vydá prijímateľovi doklad o zaplatení úhrady.  Úhrada sa platí v hotovosti po každom dohodnutom stretnutí.

 

Na základe žiadosti rodiny môže poskytovateľ rozhodnúť o oslobodení od platenia príspevku z nasledujúcich dôvodov:

  • jedná sa o osamelého rodiča
  • jedná sa o rodinu s minimálne piatimi nezaopatrenými deťmi
  • jedná sa o rodinu aktuálne nachádzajúcu sa v sociálno ekonomickej kríze