CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Včasná intervencia je sociálna služba, ktorá je podľa zákona č. 448 /2008 Z.z. o sociálnych službách poskytovaná bezplatne. Medzi služby včasnej intervencie zaraďujeme:

  • špecializované sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
  • preventívnu aktivitu

Prijímateľ  platí úhradu za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch v sume 10 Eur za jednu návštevu. Platba sa realizuje v hotovosti do pokladne OZ ATHÉNA. Poskytovateľ vydá prijímateľovi doklad o zaplatení úhrady. Suma úhrady vo výške 10 Eur predstavuje časť nákladov súvisiacich s nájmom priestorov, energiami, vykurovaním a upratovaním priestorov.  Úhrada sa platí v hotovosti po každom dohodnutom stretnutí.