POSKYTOVANÉ SLUŽBY

domaci-poriadok                                                 

Názov zariadenia: Denný detský stacionár DEDESO

Miesto poskytovania: Klokočova 741, 981 01 Hnúšťa

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb v zmysle § 38 v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov

Rozsah: neurčitý čas

Forma: ambulantná

Kapacita: 15

Zodpovedný zástupca: Mgr. Katarína Moncoľová

Cieľová skupina: Deti a dospelí vo veku do 30 rokov odkázaní ma pomoc inej fyzickej osoby

Dátum začatia poskytovania: 4.1.2007

Dátum zápisu služby: 4.1.2007

V zmysle §38 Zákona č.448/2008 o sociálnych službách sa v domove sociálnych služieb :

  1. poskytuje – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, výchova, upratovanie
  2. zabezpečuje – záujmová činnosť
  3. utvárajú podmienky – na vzdelávanie

Denný detský stacionár DEDESO je nízkokapacitné zariadenie komunitného charakteru poskytujúce sociálne služby ambulantnou formou deťom s  telesným, mentálnym, kombinovaným a zmyslovým postihnutím, autistom.

Modelom, ktorý prepája liečebné, pedagogické a sociálne prostriedky rehabilitácie, vytvárame systém, ktorého hlavným úmyslom nie je sústredenie jednotlivých pracovísk do jednej budovy, ale komplexná rehabilitácia detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Tento model umožňuje deťom s obmedzenými schopnosťami plnohodnotný život. Cieľom našej práce je dosiahnuť u každého dieťaťa čo najvyššiu nezávislosť na pomoci druhej osoby. Vhodne zvolená komplexná rehabilitácia dieťaťa s ŤZP určuje jeho schopnosti a kapacitu v neskoršom živote.

Pracujeme s prístupom zameraným na človeka , nevychádzame z predstáv o tom, akí by ľudia mali byť, ale z toho, akí sú, a z toho, aké sú ich možnosti. Berieme ohľad na ich rozdielne schopnosti, potreby a názory a v rámci ich možností im  zverujeme zodpovednosť. Berieme ohľad na vnútorné zdroje a podporujeme ich.

Denný harmonogram

7.00 – 8.00 Príchod klientov
Spoločné aj individuálne aktivity podľa záujmu a výberu klientov, hry
8.00 – 9.00 Individuálne činnosti podľa Individuálnych plánov  resp. Individuálnych vzdelávacích plánov
9.00 – 9.30 Desiata, hygiena, nácvik sebaobslužných činností
9.30 – 12.00 Individuálne činnosti podľa Individuálnych plánov  resp. Individuálnych vzdelávacích plánov, pobyt v záhrade, individuálne vychádzky
11.20 – 12.30 Obed
12.30 – 13.30 Relax
13.30 – 14.30 Činnosti podľa výberu klientov, olovrant
14.30 – 15.00 Návrat domov