Terapie a činnosti

 

 • Fyzioterapia a Hydroterapia

Cieľom terapií nie je príčina postihnutia, ale dôsledok postihnutia na funkčný systém dieťaťa. Hľadáme spôsoby, ako zlepšiť a zvýšiť možnosti a schopnosti konkrétneho dieťaťa a dostať ho na maximálnu možnú úroveň. Deti majú na cvičenie stimulujúce, motivujúce a pestré prostredie. Telocvičňa je vybavená  guličkovým bazénom, fitloptami, balančnými plochami, trampolínou a množstvom iných pomôcok na rozvoj motoriky.

 • Ergoterapia

Schopnosť zvládať bežné denné činnosti považujeme za dôležitý faktor, ktorý sa podieľa na úrovni participácie klienta v spoločnosti. Nácvik sebaobslužných činností je zaradený do reálnych situácií a aktivít počas dňa. Ide najmä o tréning obliekania, činnosti osobnej hygieny a zvládnutie samostatného jedenia a pitia. Pri ergoterapii využívame aj rôzne didaktické pomôcky na tréning jemnej motoriky, úchopu, koordinácie a grafomotoriky.

 • Arteterapia

Arteterapiu ako pravidelné využívanie  výtvarných prostriedkov počas denných aktivít realizovaných individuálne alebo v skupine, ktorých cieľom je uvoľňovanie spasticity, precvičovanie jemnej motoriky, vizuomotorickej koordinácie a nácvik úchopu. Na prácu využívame rôzne materiály a techniky.

 • Muzikoterapia

Aj muzikoterapia má dve formy. Jednou je využitie aktivít spojených so spevom a hudbou v skupine, ktorá sa využíva na navodenie príjemnej atmosféry a uvoľnenia. Druhou formou je aktívna muzikoterapia spojená s hrou na netradičné, ľahko ovládateľné rytmické nástroje. Najobľúbenejšie sú africké bubny. Aktívnu muzikoterapiu realizujeme individuálne, vo dvojiciach alebo aj ako skupinovú bubnovačku. Znejúce rezonančné kreslo využívame na zvukovú masáž. Prostredníctvom kresla telo presiakne zvukom, nastáva uvoľnenie na fyzickej aj psychickej úrovni a k celkovej relaxácii. Dochádza ku kontaktu tela a nástroja a následne silnému, stimulujúcemu prenosu vibrácií.

 • Bazálna stimulácia a snoezelen
  Základným princípom konceptu je sprostredkovať človeku vnemy zo svojho tela a stimuláciou organizmu mu umožniť lepšie vnímať svet a následne nadviazať komunikáciu. Máme skúsenosti s terapeutickým polohovaním, na ktoré využívame polohovacie vaky rôznych tvarov a veľkostí. Taktilno haptické podnety dopĺňame optickými. Hojdacie závesné kreslo a sa používa na sprostredkovanie vestibulárnych podnetov. Pri prácu využívame plne vybavenú multisenzoreckú miestnosť snoezelen.
 • Sociálna rehabilitácia

V individuálnej práce  sa sociálna rehabilitácia prelína všetkými jej odbornými činnosťami a je súčasťou Individuálneho programu osobnosti. K podpore samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa smerujú všetky naše aktivity a činnosti. Výberom vhodnej metódy a ostatných informácií o klientovi rozvíjame zručnosti a posilňujeme návyky pri základných sociálnych aktivitách.

 • Tréning sociálnych zručností a každodenných zručností

Prijímateľa  učíme jednať vo vzťahu k písaným aj nepísaným všeobecným normám a pravidlám. Na samotný tréning využívame demonštráciu aktuálnych situácií, s ktorými sa klient denne stretáva. Pri práci s prijímateľom počas tréningu využívame verbálne inštrukcie, vizuálne pomôcky, manuálne vedenie ruky a vhodné aranžovanie prostredia. Nadobudnutú zručnosť následne skúšame v prirodzených každodenných situáciách.

 • Tréning komunikačných zručností

Záleží od formy, akou klient komunikuje. Formu násilne nemeníme, ale rozvíjame tú, ktorú klient využíva. U nehovoriacich klientov využívame formy alternatívnej alebo podpornej komunikácie, piktogramy, komunikátory a minimálne signály. Štruktúrované prostredie je pre prijímateľov s narušenou komunikačnou schopnosťou pre nás samozrejmé. Rozvoj komunikácie, jeho verbálnej stránky u prijímateľov,  ktorí navštevujú logopéda, denne trénujú logopedické cvičenia, ktoré im logopéd pripraví. Počas logopedických cvičení sa využíva aj PC program FONO 1 a 2, ktorý je zameraný na rozvoj slovnej zásoby, fonematického sluchu a rozoznávanie zvukov bežného života ako aj programy na AAK.

 • Využitie informačno komunikačných technológií

Počas dňa využívame PC ako edukačnú pomôcku. Rôzne PC programy prispôsobené potrebám detí so zdravotným postihnutím využívame na podporu koncentrácie, pozornosti a kognitívnych schopností. Každý klient má možnosť využívať počítačový kútik, ktorý je vybavený kompenzačnými pomôckami – špeciálnou klávesnicou, myškou s veľkoplošnými tlačidlami. Prácu s dotykovým monitorom zvládnu aj deti, ktoré majú problém pracovať aj so špeciálnou myškou.

 

 • Individuálne vzdelávanie

V zmysle § 38, ods. 2 písm. c Zákona č.448/2008  o sociálnych službách utvárame podmienky na vzdelávanie pre neplnoleté fyzické osoby spoluprácou so Špeciálnou základnou školou v Hnúšti, ktoré má v priestoroch zariadenia elokovanú triedu.