Podpora v pohybe

Projekt Podpora v pohybe nadväzuje na predchádzajúce projekty podporené Nadáciou pre deti
Slovenska v grantovom programe Hodina deťom, ktoré boli zamerané na podporu rodičov detí so
zdravotným postihnutím. Vďaka jeho realizácii kontinuálne pokračujeme v stretávaní rodičov v
 podporných skupinách, posilňujeme ich rodičovské kompetencie a predchádzame syndrómu
vyhorenia. Tento projekt umožnil rodičom zúčastniť sa aj na kurze Kinestetická mobilizácia, ktorý
viedla odborná poradkyňa Mgr. Hana Nedělková. Modul 1. a 2. rodičov naučil využiť pohybové
schopnosti k aktívnej podpore imobilných detí pri ich pohybe, namiesto zdvíhania a prenášania.
Pomôžu si tak pri bežných denných aktivitách a zredukujú bolesti z fyzického preťaženia.