Podpora od Nadácie Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen podporila v grantovom programe Vzdelaním k integrácii  projekt OZ ATHÉNA „Alternatívna komunikácia s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím“.  Projekt je zameraný na skvalitnenie života ťažko zdravotne postihnutých klientov, ktorí majú okrem telesného znevýhodnenia aj narušenú komunikačnú schopnosť a postihnutie im neumožňuje efektívne vyjadrovať svoje myšlienky a potreby. Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia dnes môžu deti v Dennom detskom stacionári  DEDESO v komunikácii využívať pomôcky na  alternatívnu komunikáciu. Komunikátory dokážu využívať aj v bežnej komunikácii.  Podpora projektu umožňuje klientom, ktorí nemôžu ovládač počítač rukou využívať  špeciálnu náhradu počítačovej myši. Na počítači sa učia pracovať aj so špeciálnym výučbovým programom ovládaným očami Sensory Eye – FX. Vďaka týmto pomôckam sa môžu lepšie zapájať do každodenných aktivít zariadenia aj komunity. Môžu sa samostatnejšie rozhodovať, dokážu prejaviť súhlas, príp. nesúhlas a okolie ľahšie porozumie ich želaniam.