projekt Včasná intervencia

Projekt Včasná intervencia podporený Nadáciou pre deti Slovenska zo zbierky Hodina deťom.

Ak prichádza na svet dieťa nejakým spôsobom handicapované, bude svoje schopnosti rozvíjať pomaly, alebo ak ostane bez pomoci, nebude ich rozvíjať vôbec. Zásadnú úlohu pritom predstavujú prvé 3 roky života. Rodina, do ktorej sa takéto dieťa narodí potrebuje komplexnú, multidisciplinárnu a hlavne včasnú podporu. Odborné a podporné služby pre rodinu so zdravotne znevýhodneným dieťaťom v jej prirodzenom prostredí v našom regióne úplne absentujú. Preto sme sa rozhodli  pustiť do projektu, ktorý podporila aj Nadácia pre deti Slovenska zo zbierky Hodina deťom. Jeho realizácia naštartuje  novú sociálnu službu Včasná intervencia, ktorá sa bude poskytovať rodine ako celku prevažne terénnou formou od septembra 2016. To nám umožní podporu a sprevádzanie rodiny v kritickej životnej situácii, podporu vývoja dieťaťa, pomoc pri vyhľadávaní nadväzujúcich služieb. Bude mať charakter tímovej práce, ktorej súčasťou je rodina a je zameraná na rodinu ako celok.