POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Čo je včasná intervencia…

Ide o komplex služieb, ktorý zahŕňa rôzne možnosti pomoci a podpory orientované na rodinu a dieťa vo veku od 0 do 7 rokov ktorého  vývin je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia.

 Čo ponúkame…

Služby včasnej intervencie, orientované prevažne na prácu v teréne – v rodine.

Táto pomoc zahŕňa:

 • podporu rodiny formou psychologického, špeciálno-pedagogického, sociálno-pedagogického a sociálno-právneho poradenstva
 • komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa – psychomotorický vývin, vývin komunikácie, vývin motoriky, úprava prostredia, pomoc pri výbere kompenzačných a zdravotníckych pomôcok, zapožičiavanie hračiek , pomôcok a literatúry,
 • podporu rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu – sprostredkovanie kontaktov na odborníkov a odborné pracoviská, pomoc pri výbere predškolského/školského zariadenia, integrácii, vedenie podporných skupín
 • realizovanie, sprostredkovanie vzdelávacích aktivít pre rodičov a odborníkov prostredníctvom seminárov a špecializovaných kurzov

 Ako pracujeme…

      Tím odborníkov pracuje s rodinou prevažne v jej prirodzenom prostredí (doma). V prípade potreby poskytujeme služby ambulantnou formou v priestoroch DEDESA.

 

Ak nás potrebujete…

      Môžete nás kedykoľvek kontaktovať: telefonicky, prostredníctvom e-mailu, alebo osobne. Oslovte nás  sami, ďalej už budeme kráčať s Vami.

 

Naše služby je možné realizovať v okresoch Revúca, Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš.


OZ ATHÉNA poskytuje službu Včasnej intervencie v súlade s  kritériami EASPD ( Európska asociácia poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím)

 1. Služby sú vzťahové – zameriavame sa na rozvoj pozitívnej komunikácie a budovanie silných vzťahov medzi dieťaťom a jeho sociálnym okolím.
 2. Posilňujeme rodiny – zameriavame sa na celú rodinu, ktorá predstavuje kľúčové prostredie pre rozvoj dieťaťa. Veríme v jedinečnosť rodičovských kompetencií a posilňujeme ich. Poskytujeme dočasnú podporu ďalším kompetentným osobám, ktoré majú dieťa v starostlivosti.
 3. Zameriavame sa na posilňovanie silných stránok dieťaťa s cieľom rozvoja jeho zručností v budúcnosti.
 4. Služby sú inkluzívne – prostredie prispôsobujeme potrebám dieťaťa a rozvíjame jeho zručnosti, ktoré mu umožnia zmysluplnú participáciu na všetkých aktivitách v spoločnosti.
 5. Služby sú komunitné – nie len čo sa týka konkrétnej lokality, aktívne sa podieľame na živote v komunite a zúčastňujeme sa na jej aktivitách.
 6. Služby sú reflektované – prehodnocujeme, kladieme si otázky, vzájomne sa učíme, premýšľame a prebieha diskusia medzi pracovníkmi a rodinami.
 7. Implementujeme najnovšie poznatky – neustále sa vzdelávame a naše postupy podkladáme vedeckými zisteniami.
 8. Služby sú integrálnou súčasťou služieb založených na životnom cykle – našou snahou je uľahčovať prechod detí do inkluzívneho vzdelávania a neskôr do inkluzívneho zamestnania.